nabídka

Koncepce

Vzdělávací program „Výchova k aktivnímu pohybu“

Výchovná a vzdělávací činnost

Landie pracuje podle vzdělávacího programu, který je vypracován na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání Ministerstva školství ČR.


Program je zaměřen na zdravý vývoj dítěte se zřetelem na jeho individuální a osobnostní rozvoj. Děti jsou zařazeny do tříd podle věku. Některé programové bloky absolvují v tématických, věkově smíšených skupinách, které nabízejí přirozené sociální prostředí podporující úctu, respekt k ostatním a učí toleranci.


Co nabízíme

1. ucelený tělovýchovný (a sportovní) program

  • pohyb je nepostradatelným předpokladem zdravého fyzického i psychického vývoje člověka, proto je třeba poskytnout dítěti dostatek příležitostí k pohybu již v raném věku.
  • v předškolním období je pohybová zkušenost dítěte s prostorem, věcmi i jinými osobami zásadní pro rozvoj jeho poznání, pohyb je pro dítě také prostředkem prožívání a vyjadřování citů i emocí, je podstatný pro vývoj myšlení.
  • pravidelným všestranným pohybem dítě procvičuje jemnou i hrubou motoriku, vytváří si správné pohybové stereotypy, zlepšuje funkce dýchacího a cévního systému, celkově lépe prospívá
  • pohybem se dítě otužuje, posiluje imunitní systém, učí se vyrovnávat s nepříznivými podmínkami a překonávat je, rozvíjí vůli a vytrvalost.
  • jako průměrnou potřebu pohybu předškolního dítěte pediatři uvádějí 5 hodin denně, v současnosti však bývá tato přirozená potřeba dětí stále více omezována a převažují klidové aktivity a pasivní dlouhodobé sezení (např. časté přejezdy autem), které však představují pro menší děti nejen nadměrnou zátěž pohybového aparátu, ale i zátěž psychickou.
  • v neposlední řadě pohyb představuje pro dítě nevyčerpatelný zdroj radosti

2. výtvarnou, dramatickou a hudební výchovu

3. angličtinu hrou s rodilým mluvčím, metodikou společnosti Wattsenglish.

4. příjemné, harmonické prostředí a herní pohodu

5. kreativní kolektiv zkušených pedagogů